Dom Pomocy Społecznej

w Janowicach Wielkich

 

 

  Zarządzenia Dyrektora
 

 

Zarządzenia Dyrektora DPS Janowice Wielkie

 

ROK 2024

Nr zarządzenia Treść zarządzenia  
1/2024 w sprawie zmiany pogotowia kasowego w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
2/2024 w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 2 do Zarządzenia nr 10/2019 z dnia 02.05.2019 r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich dotyczącego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich

  

ROK 2023

Nr zarządzenia Treść zarządzenia  
1/2023 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Inspektora Ochrony Danych Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
2/2023 w sprawie powołania zespołu powypadkowego
3/2023 w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 1 do Zarządzenia nr 10/2019 z dnia 02.05.2019 r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich dotyczącego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
4/2023 w sprawie likwidacji Pracowniczej Kasy Zapomogowo–Pożyczkowej przy Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
5/2023 w sprawie wprowadzenia Procedury gospodarowania energią elektryczną w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
6/2023 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
7/2023 w sprawie wykazania stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w zakresie przeprowadzania i standaryzacji szkoleń
8/2023 w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
9/2023 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
10/2023 w sprawie wprowadzenia Regulaminu okresowej oceny pracy pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym oraz pracowników socjalnych w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
11/2023 w sprawie Polityki Zarządzania Ryzkiem w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
12/2023 w sprawie przeprowadzenia w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym oraz pracowników socjalnych
13/2023 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2023 r.
14/2023 w sprawie inwentaryzacji rocznej za rok 2023
15/2023 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2024 r.
16/2023 w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 1 do Regulaminu Wynagradzania Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
17/2023 w sprawie wprowadzenia Rejestru zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych dotyczących mieszkańców przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Janowi cach Wielkich
18/2023 w sprawie wprowadzenia Procedury r ejestru zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych dotyczących mieszkańców przebywających w Domu Pomocy Społeczne j w Janowicach Wielkich
19/2023 w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej za rok 2023 w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich oraz wyznaczenia koordynatora tego procesu
20/2023 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej na okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2026 r.
21/2023 w sprawie powołania stałej Komisji Kasacyjnej środków trwałych i innych rzeczowych składników majątku Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich

  

ROK 2022

Nr zarządzenia Treść zarządzenia  
1/2022 w sprawie powołania stałej Komisji Kasacyjnej środków trwałych i innych rzeczowych składników majątku Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
2/2022 w sprawie powołaniazespołu powypadkowego
3/2022 w sprawie powołaniazespołu powypadkowego
4/2022 w sprawie powołania archiwisty (pracownika prowadzącego składnicę akt) w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
5/2022 w sprawie inwentaryzacji rocznej za rok 2022
6/2022 w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej za rok 2022 oraz wyznaczenia koordynatora tego procesu

 

 

ROK 2021

Nr zarządzenia Treść zarządzenia  
1/2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130.000 złotych netto
2/2021 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej na okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.
3/2021 w sprawie powołania stałej komisji Kasacyjnej środków trwałych i innych rzeczowych składników majątku Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
4/2021 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2021 r.
5/2021 w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej za rok 2020 oraz wyznaczenia koordynatora tego procesu
6/2021 w sprawie wprowadzenia wykazu osób wraz z wzorami podpisów upoważnionych do podpisywania dokumentów finansowo-księgowych pod względem formalno–rachunkowym, merytorycznym, pod względem celowości, gospodarczym i legalności oraz dokumentów stanowiących podstawę do wypłaty
7/2021 w sprawie wyznaczenia Administratora Systemu Informatycznego
8/2021 w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich oraz wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
9/2021 w sprawie powołania zespołu powypadkowego
10/2021 w sprawie określenia zasad ewidencji operacji gospodarczych dotyczących gromadzenia i wydatkowania środków związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
11/2021 w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 1 do Regulaminu Wynagradzania Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
12/2021 w sprawie przeprowadzenia okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym oraz na stanowisku pomocniczym i obsługi - pracowników socjalnych
13/2021 w sprawie inwentaryzacji rocznej za rok 2021
14/2021 w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 2 do Regulaminu Wynagradzania Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
15/2021 w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 6 do Regulaminu Pracy Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
16/2021 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2022 r.
17/2021 w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 3 do Regulaminu Wynagradzania Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
18/2021 w sprawie przeprowadzenia i udokumentowania przeglądu dokumentacji przetwarzanej w związku z prowadzeniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
19/2021 w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej za rok 2021 w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich oraz wyznaczenia koordynatora tego procesu

 

ROK 2020

Nr zarządzenia Treść zarządzenia  
1/2020 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2020 r.
2/2020 w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej za rok 2019 w DPS w Janowicach Wielkich oraz wyznaczenia koordynatora tego procesu
3/2020 w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 12/2016 Dyrektora DPS w Janowicach Wielkich w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości dla DPS w Janowicach Wielkich
4/2020 w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 4 do Regulaminu Pracy DPS w Janowicach Wielkich
5/2020 w sprawie powołania Komisji samooceny kontroli zarządczej w DPS w Janowicach Wielkich
6/2020 o powołaniu zespołu wypadkowego
7/2020 w sprawie zakazu odwiedzin w DPS w Janowicach Wielkich, w związku z koronawirusem SARS-cov-2 wywołującego chorobę COVID-19
8/2020 w sprawie zmiany pogotowia kasowego
9/2020 w sprawie powołania zespołu wypadkowego
10/2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w związku z odejściem na emeryturę pracownika materialnie odpowiedzialnego za powierzone mienie
11/2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w związku ze zmianą osoby materialnie odpowiedzialnej za magazyny na terenie DPS
12/2020 w sprawie  wprowadzenia Procedury bezpiecznego postępowania w celu ograniczenia narażenia na zachorowanie pracowników i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich w czasie stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
13/2020 w sprawie powołania stałej Komisji przetargowej dla udzielania zamówień publicznych
14/2020 w sprawie wprowadzenia równoważnego czasu pracy dla grupy pracowników
15/2020 w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 5 do Regulaminu Pracy
16/2020 w sprawie wprowadzenia wzmożonego reżimu sanitarnego oraz całkowitego zakazu odwiedzin mieszkańców DPS
17/2020 w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych oraz powołania koordynatora do spraw dostępności w DPS w Janowicach Wielkich
18/2020 w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 12/2016 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich z dnia 01.07.2016 r. dotyczącego wprowadzenia polityki rachunkowości dla Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
19/2020 w związku z realizacją grantu RDPS09.03,00-02,0022/20 wprowadza się do ewidencji księgowej dla w/w Projektu czwartą cyfrę paragrafu, która wskazuje źródło finansowania wydatków
20/2020 w związku z powierzeniem grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn.: Wsparcie Dolnośląskich DPS, umowa nr 25/2020/COVID-19/POWER wprowadza się do ewidencji księgowej dla w/w Projektu czwartą cyfrę paragrafu która wskazuje źródło finansowania wydatków
21/2020 w związku z realizacją grantu w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 , umowa nr COVID.19.01.42 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wprowadza się do ewidencji księgowej dla w/w Projektu czwartą cyfrę paragrafu, która wskazuje źródło finansowania wydatków
22/2020 w sprawie wyboru przedstawiciela pracowników

 

 

ROK 2019

Nr zarządzenia Treść zarządzenia  
1/2019 w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego na rok 2019
2/2019 w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej za rok 2018 w DPS w Janowicach Wielkich oraz wyznaczenia koordynatora tego procesu
3/2019 w sprawie powołania zespołu powypadkowego
4/2019 w sprawie wprowadzenia wzoru upoważnienia do kontroli prawodłowości wykorzystywania przez ubezpieczonych zwolnień lekarskich od pracy oraz wzoru protokołu kontroli prawidłowości wykorzystywania przez ubezpieczonych zwolnień lekarskich od pracy w DPS w Janowicach Wielkich
5/2019 w sprawie powołania Komisji samooceny kontroli zarządczej w DPS w Janowicach Wielkich
6/2019 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej na okres od 01.04.2019 r. do 31.12.2020 r.
7/2019 w sprawie powołania stałej Komisji Kasacyjnej środków trwałych i innych rzeczowych składników majątku DPS w Janowicach Wielkich
8/2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania w DPS w Janowicach Wielkich
9/2019 w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku na wyjście prywatne
10/2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
11/2019 w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 3 do Regulaminu Pracy
12/2019 w sprawie przeprowadzenia okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym
13/2019 w sprawie inwentaryzacji rocznej za rok 2019

 

ROK 2018

Nr zarządzenia Treść zarządzenia  
1/2018 w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego na rok 2018
2/2018 w sprawie powołania zespołu ds. wdrożenia Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)
3/2018 w sprawie powołania Komisji samooceny kontroli zarządczej
4/2018 w sprawie wprowadzenia Harmonogramu wdrażania Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)
5/2018 w sprawie aktualizacji wykazu stanowisk pracy o szczególnym charakterze
6/2018 w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI)
7/2018 w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych
8/2018 w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych
9/2018 w sprawie wprowadzenia Dobrych Praktyk przy przetwarzaniu danych osobowych
10/2018 w sprawie zmiany składu osobowego Stałej Komisji Przetargowej oraz w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Pracy Stałej Komisji Przetargowej
11/2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro oraz w sprawie wprowadzenia Zasad dokonywanie zamówień publicznych w DPS Janowice Wielkie
12/2018 w sprawie wprowadzenia wzorów oświadczeń o wyrażeniu zgody na udostępnienie wizerunku
13/2018 w sprawie wprowadzenia wzoru oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dotyczących przynależności wyznaniowej mieszkańca
14/2018 w sprawie powołania zespołu powypadkowego
15/2018 w sprawie wprowadzenia Aneksu do Regulaminu Pracy
16/2018 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 32/2017
17/2018 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej na okres od 01.08.2018 r. do 31.12.2020 r.
18/2018 w sprawie powołania stałej Komisji Kasacyjnej środków trwałych i innych rzeczowych składników majątku DPS
19/2018 w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 2 do Regulaminu Pracy
20/2018 w sprawie wprowadzenia Aneksu do Regulaminu monitoringu wizyjnego
21/2018 w sprawie wprowadzenia Aneksu do Polityki ochrony danych
22/2018 w sprawie inwentaryzacji rocznej za rok 2018
23/2018 w sprawie wprowadzenia Aneksu do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

ROK 2017

Nr zarządzenia Treść zarządzenia  
  Rejestr zarządzeń Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
1/2017 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w DPS w Janowicach Wielkich
2/2017 w sprawie ustalenia preleminarza wypłat za pracę w 2017 roku w DPS w Janowicach Wielkich
3/2017 w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego na rok 2017
4/2017 w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, instrukcji o organizacji i zakresu działania składnicy akt
5/2017 w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w DPS w Janowicach Wielkich
6/2017 w sprawie powołania zastępcy Administratora Bezpieczeństwa Informacji w DPS w Janowicach Wielkich
7/2017 w sprawie powołania zespołu do aktualizacji Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym w DPS w Janowicach Wielkich
8/2017 w sprawie wprowadzenia wzorów oświadczeń o udostępnienie wizerunku w DPS w Janowicach Wielkich
9/2017 w sprawie powołania Administratora Systemu Informatyczego w DPS w Janowicach Wielkich
10/2017 w sprawie wprowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych w DPS w Janowicach Wielkich
11/2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu monitoringu wizyjnego w DPS w Janowicach Wielkich
12/2017 w sprawie wprowadzenia wzorów oświadczeń w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych dotyczących przynależności wyznaniowej mieszkańca DPS w Janowicach Wielkich
13/2017 w sprawie prowadzenia zajęć rehabilitacji społecznej w DPS w Janowicach Wielkich
14/2017 w sprawie wprowadzenia Karty praw i obowiązków Mieszkańca DPS w Janowicach Wielkich
15/2017 w sprawie wprowadzenia Instrukcji przechowywania i wydawania kluczy w DPS w Janowicach Wielkich
16/2017 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym w DPS w Janowicach Wielkich
17/2017 w sprawie przeprowadzenia w DPS w Janowicach Wielkich okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym
18/2017 o powołaniu zespołu powypadkowego
19/2017 w sprawie powołania archiwisty (pracownika składnicy akt) w DPS w Janowicach Wielkich
20/2017 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej na okres 01.10.2017 r. do 31.12.2020 r.
21/2017 w sprawie powołania stałej Komisji Kasacyjnej środków trwałych i innych rzeczowych składników majątku DPS w Janowicach Wielkich
22/2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu działania Zespołów Terapeutyczne-Opiekuńczych w DPS w Janowicach Wielkich
23/2017 w sprawie wprowadzenia procedury postępowania z depozytami mieszkańców DPS w Janowicach Wielkich
24/2017 w sprawie powołania zespołu powypadkowego
25/2017 w sprawie aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w DPS w Janowicach Wielkich
26/2017 w sprawie powołania zespołu powypadkowego
27/2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej za rok 2017
28/2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w DPS w Janowicach Wielkich
29/2017 w sprawie wyznaczenia pracowników DPS do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji
30/2017 w sprawie wprowadzenia procedury postępowania wypadkowego
31/2017 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2018 roku
32/2017 w sprawie ustalenia harmonogramu wypłat wynagrodzenia za pracę w 2018 roku
33/2017 w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w DPS w Janowicach Wielkich

 

ROK 2016

Nr zarządzenia Treść zarządzenia  
  Rejestr zarządzeń Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
1/2016 w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej na okres 01.01.2016 r. - 31.12.2020 r.
2/2016 w sprawie powołania Komisji Kasacyjnej środków trwałych i innych rzeczowych składników majątku DPS w Janowicach Wielkich
3/2016 w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego na rok 2016
4/2016 w sprawie kontroli środków finansowych kasy DPS
5/2016 o powołaniu zespołu powypadkowego
6/2016 w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 1/2011 z dnia 02.01.2011 r.
7/2016 w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę
8/2016 w sprawie wprowadzenia procedur gospodarowania mieniem
9/2016 w sprawie wprowadzenia wykazu osób wraz z wzorami podpisów upoważnionych do podpisywania dokumentów finansowo-księgowych
10/2016 w sprawie wdrożenia kontroli zarządczej
11/2016 w sprawie powołania Komisji do spraw ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek silnych wyładowań atmosferycznych podczas burzy
12/2016 w sprawie powołania polityki rachunkowości
13/2016 o powołaniu zespołu powypadkowego
14/2016 w sprawie inwentaryzacji rocznej za rok 2016
15/2016 w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, instrukcji o organizacji i zakresu działania składnicy akt
16/2016 w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej
17/2016 w sprawie powołania Komisji samooceny kontroli zarządczej
18/2016 w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej
19/2016 w sprawie określenia procedury związanej z redagowaniem Biuletynu Informacji Publicznej

 

ROK 2015

Lp Nazwa dokumentu  
1. Rejestr zarządzeń Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
     

 

ROK 2014

Lp Nazwa dokumentu  
1. Rejestr zarządzeń Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
     

 

ROK 2013

Lp Nazwa dokumentu  
1. Rejestr zarządzeń Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
     
 

 

Informacje prawne

Ochrona danych - RODO  |  Deklaracja dostępności  |  Polityka Prywatności

Przydatne linki

Biuletyn Informacji Publicznej BIP  |  Powiat Karkonoski  |  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  |  Urząd Gminy Janowice Wielkie  |  KSON |  PFRON

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej, ul. Chłopska 1, 58-520 Janowice Wielkie, Telefon i Fax 75/75-15-212, sekretariat@dpsjanowicewielkie.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /dpsjw/SkrytkaESP

 

 
 

 

Logo Powiatu Karkonoskiego Logo Gminy Janowice Wielkie Logo Karkonoskiego Sejmik Osób Niepełnosprawnych Logo Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych Logo Gov.pl

 

© Dom Pomocy Społecznej Janowice Wielkie 2023