Dom Pomocy Społecznej

w Janowicach Wielkich

 

 

  Skierowanie do Domu Pomocy Społecznej
 

 

Skierowanie do Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich

1. Podstawa prawna

1. Art. 17 ust. 1 pkt 16, art. 19 pkt 10, art. 54 ust. 1 i 2, art. 55, art. 56, art. 59 ust. 1-3, art. 60, art. 62, art. 101, art. 106 ust. 1 i 4, art. 110 ust 1 i 7, art. 112 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.).
2. Art. 38 i art. 39 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882).
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964 z późn. zm.)

2. Warunki
1. Osoba wymagająca całodobowej opieki z powodu niepełnosprawności intelektualnej, choroby lub wieku nie mogąca samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu.
2. Brak możliwości zapewnienia niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.
 
3. Dokumenty wymagane od wnioskodawcy
1. Pisemny wniosek o pomoc w formie umieszczenia w domu pomocy społecznej wraz z oświadczeniami o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki) przed wstępnymi (rodzice, dziadkowie) zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, oświadczenie o wysokości dochodu osoby małoletniej, w przypadku gdy opłatę będzie ponosić przedstawiciel ustawowy.
2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy i przedstawiciela ustawowego - do wglądu.
3. Kopia decyzji organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty (oryginał do wglądu).
4. Kopia dowodu otrzymania renty, emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
5. Zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia: lekarza pierwszego kontaktu, lekarza psychiatry oraz opinia psychologa.
6. Inne niezbędne dokumenty wskazane przez pracownika socjalnego potwierdzające uzasadnienie wniosku.
7. Postanowienie Sądu zezwalające opiekunowi prawnemu na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie w domu pomocy społecznej.

4. Dokumenty uzyskane w toku postępowania
1. Kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego.
2. Pisemna zgoda osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej.
3. W przypadku braku zgody osoby postanowienie sądu o umieszczeniu „bez zgody”.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym.
5. Oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie odpłatności.

5. Sposób załatwienia
1. Decyzja administracyjna o skierowaniu i odpłatności, bądź odmowie skierowania.
2. Decyzje o umieszczeniu wydaje organ gminy prowadzącej dom.
3. W razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę osób oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

6. Termin załatwienia sprawy
1. Do 30 dni od daty złożenia wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

7. Odpłatność
1. Mieszkaniec domu - 70% dochodu, nie więcej niż pełny koszt utrzymania ustalony dla właściwego domu pomocy społecznej.
2. Pozostałą część pokrywa:
• rodzina jeżeli osiąga dochód wyższy niż 300% kryterium dochodowego lub dobrowolnie deklaruje opłatę,
• gmina kierująca,
• lub inne osoby.

8. Procedura odwoławcza
1. Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze w terminie 14 dni od doręczenia.

9. Dodatkowych informacji udzielają:
1. Ośrodek Pomocy Społecznej właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze
ul. Podchorążych 15
58-500 Jelenia Góra
telefon: 75/ 64 73 277 (w godzinach od 7.30 do 15.30)

10. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca:
Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS Janowice Wielkie od 01.02.2024 r. wynosi 7.484,00 zł.


 
 
 
 
 

 

Informacje prawne

Ochrona danych - RODO  |  Deklaracja dostępności  |  Polityka Prywatności

Przydatne linki

Biuletyn Informacji Publicznej BIP  |  Powiat Karkonoski  |  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  |  Urząd Gminy Janowice Wielkie  |  KSON |  PFRON

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej, ul. Chłopska 1, 58-520 Janowice Wielkie, Telefon i Fax 75/75-15-212, sekretariat@dpsjanowicewielkie.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /dpsjw/SkrytkaESP

 

 
 

 

Logo Powiatu Karkonoskiego Logo Gminy Janowice Wielkie Logo Karkonoskiego Sejmik Osób Niepełnosprawnych Logo Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych Logo Gov.pl

 

© Dom Pomocy Społecznej Janowice Wielkie 2023