Dom Pomocy Społecznej

w Janowicach Wielkich

 

 

  Kodeks Etyki Pracowników
 

 

Kodeks Etyki Pracowników Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
Kodeks Etyki Pracowników Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 6/2010
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
w Janowicach Wielkich
z dnia 01 czerwca 2010 roku.
KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW
Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich

 

Zasady ogólne

§ 1.
 

Kodeks Etyki pracowników Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich, zwany dalej „Kodeksem Etyki”, wyznacza standardy postępowania, których powinni przestrzegać pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich w związku z wykonywaniem przez nich swoich obowiązków.

§ 2.
 

1. Wskazane w Kodeksie Etyki zasady i wartości etyczne są stosowane przez pracowników podczas wypełniania przez nich codziennych obowiązków.

§ 3.

1. Wszyscy pracownicy składają oświadczenie o zapoznaniu się z Kodeksem Etyki niezwłocznie po jego wejściu w życie. Oświadczenia dołącza się do akt pracowniczych.
2. Pracownik składa oświadczenie o zapoznaniu się z Kodeksem Etyki niezwłocznie po zawarciu pierwszej umowy o pracę. Oświadczenie dołącza się do akt pracowniczych.

Zasady szczegółowe

§ 4.
(Zasada praworządności)
 

1. Pracownik działa zgodnie z zasadą praworządności, stosuje procedury wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących oraz regulacji wewnętrznych jednostki.
2. Pracownik zwraca uwagę na to, aby decyzje dotyczące praw lub interesów podmiotów posiadały podstawę prawną, a ich treść była zgodna z obowiązującymi przepisami prawnymi.
3. Informacje uzyskane w wyniku prowadzonych czynności pracownik wykorzystuje wyłącznie do celów służbowych.
 

 

Informacje prawne

Ochrona danych - RODO  |  Deklaracja dostępności  |  Polityka Prywatności

Przydatne linki

Biuletyn Informacji Publicznej BIP  |  Powiat Karkonoski  |  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  |  Urząd Gminy Janowice Wielkie  |  KSON |  PFRON

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej, ul. Chłopska 1, 58-520 Janowice Wielkie, Telefon i Fax 75/75-15-212, sekretariat@dpsjanowicewielkie.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /dpsjw/SkrytkaESP

 

 
 

 

Logo Powiatu Karkonoskiego Logo Gminy Janowice Wielkie Logo Karkonoskiego Sejmik Osób Niepełnosprawnych Logo Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych Logo Gov.pl

 

© Dom Pomocy Społecznej Janowice Wielkie 2023