Projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich
 

 

Plakat

Informacja

 

Plakat Projektu 

 

 

Grant na realizację zadań polegających na zapewnieniu bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi Domu Pomocy Społecznej w czasie COVID-19

 

Powiat Karkonoski i Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”

Umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 została zawarta dnia 18.06.2021 roku pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia - Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim we Wrocławiu a Powiatem Karkonoskim.

 

Grant obejmuje dodatki do wynagrodzeń dla pielęgniarek zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich za okres od 01 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

W Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich grant jest przeznaczony na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pielęgniarek, które - ze względu bezpieczeństwa i ograniczenia ryzyka zakażenia COVID-19 - ograniczyły swoje zatrudnieni do jednego miejsca pracy lub też nigdy nie zrezygnowały z drugiego zatrudnienia, gdyż nie posiadały drugiego miejsca pracy w okresie który obejmuje projekt.

Ogólna wartość projektu dla Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich wynosi 18.848,60 zł.

  • ze środków europejskich 84,17% wydatków kwalifikowalnych Projektu,
  • ze środków dotacji celowej 15,83% wydatków kwalifikowalnych Projektu.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie www.nfz.gov.pl

 

 

Plakat projektu

 

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we współpracy z Powiatem Jeleniogórskim realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19” nr: RDPS.09.03.00-02.0022/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

Główny cel projektu:

Celem przyznawania grantów jest niwelowanie skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w instytucjach opieki całodobowej Domach Pomocy Społecznej oraz podmiotach leczniczych Szpitalach funkcjonujących na terenie Dolnego Śląska.

Dofinansowanie projektu z UE w wysokości 157.005,16 zł, ze środków budżetu państwa w wysokości 18.471,19 zł oraz ze środków BWD w wysokości 9.235,60 zł.

Wartość projektu ogółem wynosi 184.711,95 zł.

 

Dofinansowanie dla DPS w Janowicach Wielkich w wysokości 57.866,90 zł.

 

Plakat projektu

 

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we współpracy z Powiatem Jeleniogórskim realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wsparcie Dolnośląskich DPS”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020.

 

Główny cel projektu:

Celem przyznawania grantów jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia mieszkańców DPS poprzez ograniczenie skutków COVID-19 w DPS funkcjonujących na terenie Dolnego Śląska.

 

Dofinansowanie projektu z UE w wysokości 444.695,41 zł oraz ze środków budżetu państwa w wysokości 82.945,09 zł.

Wartość projektu ogółem wynosi 527.640,50 zł.

 

Dofinansowanie dla DPS w Janowicach Wielkich w wysokości 156.078,00 zł.

 

Plakat projektu

 

Grant na realizację zadań polegających na zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi Domu Pomocy Społecznej w czasie COVID-19

 

Powiat Jeleniogórski dnia 30.10.2020 r. podpisał umowę na realizację grantu w ramach projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Grant realizowany jest przez Dom  Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich.

Grant przeznaczony jest na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pielęgniarek lub ratowników medycznych, którzy - ze względów bezpieczeństwa i ograniczenia ryzyka zakażenia COVID-19 - ograniczyli swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też którzy nigdy nie zrezygnowali z drugiego zatrudnienia, gdyż nie posiadali drugiego miejsca pracy w okresie który obejmuje projekt.

Dofinansowanie projektu: 30.614,93 zł

  • ze środków europejskich 84,17% wydatków kwalifikowalnych Projektu,
  • ze środków dotacji celowej 15,83% wydatków kwalifikowalnych Projektu.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie www.nfz.gov.pl

   

 

 

  Projekty i programy dofinansowane z Funduszy Europejskich
 

 

Projekty i programy dofinansowane z Funduszy Europejskich

Logotypy projektów dofinansowanych z funduszy UE

 

 

 

 

Informacje prawne

Ochrona danych - RODO  |  Deklaracja dostępności  |  Polityka Prywatności

Przydatne linki

Biuletyn Informacji Publicznej BIP  |  Powiat Karkonoski  |  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  |  Urząd Gminy Janowice Wielkie  |  KSON |  PFRON

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej, ul. Chłopska 1, 58-520 Janowice Wielkie, Telefon i Fax 75/75-15-212, sekretariat@dpsjanowicewielkie.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /dpsjw/SkrytkaESP

 

 
 

 

Logo Powiatu Karkonoskiego Logo Gminy Janowice Wielkie Logo Karkonoskiego Sejmik Osób Niepełnosprawnych Logo Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych Logo Gov.pl

 

© Dom Pomocy Społecznej Janowice Wielkie 2023