Statut Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
 
Załącznik do Uchwały Nr XIX/104/2016
Rady Powiatu Jeleniogórskiego
z dnia 31 maja 2016 r.
STATUT
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w JANOWICACH WIELKICH
 
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
 
Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich jest jednostką budżetową Powiatu Jeleniogórskiego działającą na podstawie:
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami),
3) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2012 r., poz 964),
4) decyzji Nr PS.II.9013-9/2007 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 listopada 2007 r.,
5) niniejszego statutu,
6) innych obowiązujących w prowadzeniu Domu aktów prawnych.
§ 2.

1. Nazwa powiatowej jednostki organizacyjnej brzmi "Dom Pomocy Społecznej" dalej określany jako "Dom".
2. Siedzibą Domu jest miejscowość Janowice Wielkie.
3. Dom jest placówką o zasięgu ponadgminnym.

Rozdział II
PRZEDMIOT DZIAŁANIA DOMU

§ 3.
 
1. Dom jest miejscem stałego pobytu przeznaczonym dla 91 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.
2. Dom zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, edukacyjne, społeczne i religijne na poziomie obowiązującego standardu, ze szczególnym uwzględnieniem wolności, intymności, godności i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.
3. Dom umożliwia mieszkańcom korzystanie z przysługujących według odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych.
 

 

  Projekty i programy dofinansowane z Funduszy Europejskich
 

 

Projekty i programy dofinansowane z Funduszy Europejskich

Logotypy projektów dofinansowanych z funduszy UE

 

 

 

 

Informacje prawne

Ochrona danych - RODO  |  Deklaracja dostępności  |  Polityka Prywatności

Przydatne linki

Biuletyn Informacji Publicznej BIP  |  Powiat Karkonoski  |  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  |  Urząd Gminy Janowice Wielkie  |  KSON |  PFRON

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej, ul. Chłopska 1, 58-520 Janowice Wielkie, Telefon i Fax 75/75-15-212, sekretariat@dpsjanowicewielkie.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /dpsjw/SkrytkaESP

 

 
 

 

Logo Powiatu Karkonoskiego Logo Gminy Janowice Wielkie Logo Karkonoskiego Sejmik Osób Niepełnosprawnych Logo Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych Logo Gov.pl

 

© Dom Pomocy Społecznej Janowice Wielkie 2023