Dom
Pomocy
Społecznej
w Janowicach Wielkich

Aktualności z życia Domu
i jego mieszkańców

Zakładka FOTO to obszerny zbiór fotografii starych i nowych...

Przetargi
bieżące
i archiwalne

Informacje o przetargach ogłoszonych w roku bieżącym oraz w latach poprzednich

Stowarzyszenie
"Mój Dom"

Stowarzyszenie działające na rzecz Mieszkańców DPS w Janowicach Wielkich

Zarządzenia Dyrektora DPS Janowice Wielkie

Nr zarządzenia Treść zarządzenia Link
1/2019 w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego na rok 2019
2/2019 w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej za rok 2018 w DPS w Janowicach Wielkich oraz wyznaczenia koordynatora tego procesu
3/2019 w sprawie powołania zespołu powypadkowego
4/2019 w sprawie wprowadzenia wzoru upoważnienia do kontroli prawodłowości wykorzystywania przez ubezpieczonych zwolnień lekarskich od pracy oraz wzoru protokołu kontroli prawidłowości wykorzystywania przez ubezpieczonych zwolnień lekarskich od pracy w DPS w Janowicach Wielkich
5/2019 w sprawie powołania Komisji samooceny kontroli zarządczej w DPS w Janowicach Wielkich
6/2019 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej na okres od 01.04.2019 r. do 31.12.2020 r.
7/2019 w sprawie powołania stałej Komisji Kasacyjnej środków trwałych i innych rzeczowych składników majątku DPS w Janowicach Wielkich
8/2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania w DPS w Janowicach Wielkich
9/2019 w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku na wyjście prywatne
10/2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
11/2019 w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 3 do Regulaminu Pracy
12/2019 w sprawie przeprowadzenia okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym
Nr zarządzenia Treść zarządzenia Link
1/2018 w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego na rok 2018
2/2018 w sprawie powołania zespołu ds. wdrożenia Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)
3/2018 w sprawie powołania Komisji samooceny kontroli zarządczej
4/2018 w sprawie wprowadzenia Harmonogramu wdrażania Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)
5/2018 w sprawie aktualizacji wykazu stanowisk pracy o szczególnym charakterze
6/2018 w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI)
7/2018 w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych
8/2018 w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych
9/2018 w sprawie wprowadzenia Dobrych Praktyk przy przetwarzaniu danych osobowych
10/2018 w sprawie zmiany składu osobowego Stałej Komisji Przetargowej oraz w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Pracy Stałej Komisji Przetargowej
11/2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro oraz w sprawie wprowadzenia Zasad dokonywanie zamówień publicznych w DPS Janowice Wielkie
12/2018 w sprawie wprowadzenia wzorów oświadczeń o wyrażeniu zgody na udostępnienie wizerunku
13/2018 w sprawie wprowadzenia wzoru oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dotyczących przynależności wyznaniowej mieszkańca
14/2018 w sprawie powołania zespołu powypadkowego
15/2018 w sprawie wprowadzenia Aneksu do Regulaminu Pracy
16/2018 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 32/2017
17/2018 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej na okres od 01.08.2018 r. do 31.12.2020 r.
18/2018 w sprawie powołania stałej Komisji Kasacyjnej środków trwałych i innych rzeczowych składników majątku DPS
19/2018 w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 2 do Regulaminu Pracy
20/2018 w sprawie wprowadzenia Aneksu do Regulaminu monitoringu wizyjnego
21/2018 w sprawie wprowadzenia Aneksu do Polityki ochrony danych
22/2018 w sprawie inwentaryzacji rocznej za rok 2018
23/2018 w sprawie wprowadzenia Aneksu do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Nr zarządzenia Treść zarządzenia Link
Rejestr zarządzeń Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
1/2017 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w DPS w Janowicach Wielkich
2/2017 w sprawie ustalenia preleminarza wypłat za pracę w 2017 roku w DPS w Janowicach Wielkich
3/2017 w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego na rok 2017
4/2017 w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, instrukcji o organizacji i zakresu działania składnicy akt
5/2017 w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w DPS w Janowicach Wielkich
6/2017 w sprawie powołania zastępcy Administratora Bezpieczeństwa Informacji w DPS w Janowicach Wielkich
7/2017 w sprawie powołania zespołu do aktualizacji Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym w DPS w Janowicach Wielkich
8/2017 w sprawie wprowadzenia wzorów oświadczeń o udostępnienie wizerunku w DPS w Janowicach Wielkich
9/2017 w sprawie powołania Administratora Systemu Informatyczego w DPS w Janowicach Wielkich
10/2017 w sprawie wprowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych w DPS w Janowicach Wielkich
11/2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu monitoringu wizyjnego w DPS w Janowicach Wielkich
12/2017 w sprawie wprowadzenia wzorów oświadczeń w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych dotyczących przynależności wyznaniowej mieszkańca DPS w Janowicach Wielkich
13/2017 w sprawie prowadzenia zajęć rehabilitacji społecznej w DPS w Janowicach Wielkich
14/2017 w sprawie wprowadzenia Karty praw i obowiązków Mieszkańca DPS w Janowicach Wielkich
15/2017 w sprawie wprowadzenia Instrukcji przechowywania i wydawania kluczy w DPS w Janowicach Wielkich
16/2017 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym w DPS w Janowicach Wielkich
17/2017 w sprawie przeprowadzenia w DPS w Janowicach Wielkich okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym
18/2017 o powołaniu zespołu powypadkowego
19/2017 w sprawie powołania archiwisty (pracownika składnicy akt) w DPS w Janowicach Wielkich
20/2017 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej na okres 01.10.2017 r. do 31.12.2020 r.
21/2017 w sprawie powołania stałej Komisji Kasacyjnej środków trwałych i innych rzeczowych składników majątku DPS w Janowicach Wielkich
22/2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu działania Zespołów Terapeutyczne-Opiekuńczych w DPS w Janowicach Wielkich
23/2017 w sprawie wprowadzenia procedury postępowania z depozytami mieszkańców DPS w Janowicach Wielkich
24/2017 w sprawie powołania zespołu powypadkowego
25/2017 w sprawie aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w DPS w Janowicach Wielkich
26/2017 w sprawie powołania zespołu powypadkowego
27/2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej za rok 2017
28/2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w DPS w Janowicach Wielkich
29/2017 w sprawie wyznaczenia pracowników DPS do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji
30/2017 w sprawie wprowadzenia procedury postępowania wypadkowego
31/2017 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2018 roku
32/2017 w sprawie ustalenia harmonogramu wypłat wynagrodzenia za pracę w 2018 roku
33/2017 w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w DPS w Janowicach Wielkich
Nr zarządzenia Treść zarządzenia Link
Rejestr zarządzeń Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
1/2016 w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej na okres 01.01.2016 r. - 31.12.2020 r.
2/2016 w sprawie powołania Komisji Kasacyjnej środków trwałych i innych rzeczowych składników majątku DPS w Janowicach Wielkich
3/2016 w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego na rok 2016
4/2016 w sprawie kontroli środków finansowych kasy DPS
5/2016 o powołaniu zespołu powypadkowego
6/2016 w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 1/2011 z dnia 02.01.2011 r.
7/2016 w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę
8/2016 w sprawie wprowadzenia procedur gospodarowania mieniem
9/2016 w sprawie wprowadzenia wykazu osób wraz z wzorami podpisów upoważnionych do podpisywania dokumentów finansowo-księgowych
10/2016 w sprawie wdrożenia kontroli zarządczej
11/2016 w sprawie powołania Komisji do spraw ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek silnych wyładowań atmosferycznych podczas burzy
12/2016 w sprawie powołania polityki rachunkowości
13/2016 o powołaniu zespołu powypadkowego
14/2016 w sprawie inwentaryzacji rocznej za rok 2016
15/2016 w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, instrukcji o organizacji i zakresu działania składnicy akt
16/2016 w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej
17/2016 w sprawie powołania Komisji samooceny kontroli zarządczej
18/2016 w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej
19/2016 w sprawie określenia procedury związanej z redagowaniem Biuletynu Informacji Publicznej
Lp Nazwa dokumentu Link
1. Rejestr zarządzeń Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
Lp Nazwa dokumentu Link
1. Rejestr zarządzeń Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
Lp Nazwa dokumentu Link
1. Rejestr zarządzeń Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich