Dom
Pomocy
Społecznej

Dom Pomocy Społecznej
w Janowicach Wielkich

Witamy...

Aktualności
z życia Domu
i jego mieszkańców

Zakładka FOTO
to obszerny zbiór
fotografii starych i nowych...

Aktualności

Przetargi
bieżące
i archiwalne

Informacje
o przetargach ogłoszonych w roku bieżącym
oraz w latach poprzednich

Przetargi

Stowarzyszenie
"Mój Dom"

Kilka słów na temat Stowarzyszenia
działającego na rzecz
Mieszkańców DPS w Janowicach Wielkich

Umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich


Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.

Podstawa prawna: Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. / Dz.U. Nr 64 poz. 593 /

1. Wymagane dokumenty: Podstawa prawna - Art. 59 Ustawy jw.

a. pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, zwanej dalej "osobą ubiegającą się", złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu, za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego wniosek może zgłosić inna osoby fizyczna lub prawna, powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej,
b. wywiad środowiskowy (rodzinny) przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się, zawierający w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę,
c. opinia ośrodka pomocy społecznej dotyczącej stopnia sprawności osoby ubiegającej się,
d. decyzja o przyznaniu zasiłku stałego wyrównawczego lub renty socjalnej; do decyzji dołącza się zgodę osoby ubiegającej się, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na ponoszenie opłaty za pobyt w domu oraz zgodę na potrącanie opłaty przez ośrodek pomocy społecznej z zasiłku stałego, zasiłku wyrównawczego lub renty socjalnej, w przypadku skierowania do domu ponadlokalnego,
e. decyzja organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość renty lub emerytury; do decyzji załącza się zgodę osoby ubiegającej się na ponoszenie opłaty oraz na jej potrącanie przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego, zgodnie z odrębnymi przepisami,
f. oświadczenie o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, rodziny zobowiązanej do ponoszenia opłaty, dochodu dziecka, w przypadku gdy opłatę ponosić będzie opiekun prawny,


2. Dokumenty kompletuje ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy, który na tej podstawie wydaje decyzję o skierowaniu i o odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej.

3. Bliższe informacje udzielane są przez:
a. Ośrodek Pomocy Społecznej właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy, a ponadto
b. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 58-500 Jelenia Góra ul. Podchorążych 15
- telefon – 075/6473277
- codziennie w godzinach 7.30 - 15.30

4. Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze.


5. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca:
Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca od 01 lutego 2017 r. wynosi 3.442,11 zł.