Dom
Pomocy
Społecznej
w Janowicach Wielkich

Aktualności z życia Domu
i jego mieszkańców

Zakładka FOTO to obszerny zbiór fotografii starych i nowych...

Przetargi
bieżące
i archiwalne

Informacje o przetargach ogłoszonych w roku bieżącym oraz w latach poprzednich

Stowarzyszenie
"Mój Dom"

Stowarzyszenie działające na rzecz Mieszkańców DPS w Janowicach Wielkich

Statut Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich


Załącznik do Uchwały Nr XIX/104/2016
Rady Powiatu Jeleniogórskiego
z dnia 31 maja 2016 r.
STATUT
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w JANOWICACH WIELKICH

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich jest jednostką budżetową Powiatu Jeleniogórskiego działającą na podstawie:
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami),
3) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2012 r., poz 964),
4) decyzji Nr PS.II.9013-9/2007 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 listopada 2007 r.,
5) niniejszego statutu,
6) innych obowiązujących w prowadzeniu Domu aktów prawnych.
§ 2.

1. Nazwa powiatowej jednostki organizacyjnej brzmi "Dom Pomocy Społecznej" dalej określany jako "Dom".
2. Siedziabą Domu jest miejscowość Janowice Wielkie.
3. Dom jest placówką o zasięgu ponadgminnym.


Rozdział II
PRZEDMIOT DZIAŁANIA DOMU

§ 3.


1. Dom jest miejscem stałego pobytu przeznaczonym dla 91dorosłych mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie.
2. Dom zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, edukacyjne, społeczne i religijne na poziomie obowiązującego standardu, ze szczególnym uwzględnieniem wolności, intymności, godności i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.
3. Dom umożliwia mieszkańcom korzystanie z przysługujących według odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych.


Pobierz całość - plik pdf