Dom
Pomocy
Społecznej
w Janowicach Wielkich

Aktualności z życia Domu
i jego mieszkańców

Zakładka FOTO to obszerny zbiór fotografii starych i nowych...

Przetargi
bieżące
i archiwalne

Informacje o przetargach ogłoszonych w roku bieżącym oraz w latach poprzednich

Stowarzyszenie
"Mój Dom"

Stowarzyszenie działające na rzecz Mieszkańców DPS w Janowicach Wielkich

Kodeks Etyki Pracowników Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 6/2010
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
w Janowicach Wielkich
z dnia 01 czerwca 2010 roku.
KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW
Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich

Zasady ogólne

§ 1.

Kodeks Etyki pracowników Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich, zwany dalej „Kodeksem Etyki”, wyznacza standardy postępowania, których powinni przestrzegać pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich w związku z wykonywaniem przez nich swoich obowiązków.

§ 2.

1. Wskazane w Kodeksie Etyki zasady i wartości etyczne są stosowane przez pracowników podczas wypełniania przez nich codziennych obowiązków.

§ 3.

1. Wszyscy pracownicy składają oświadczenie o zapoznaniu się z Kodeksem Etyki niezwłocznie po jego wejściu w życie. Oświadczenia dołącza się do akt pracowniczych.
2. Pracownik składa oświadczenie o zapoznaniu się z Kodeksem Etyki niezwłocznie po zawarciu pierwszej umowy o pracę. Oświadczenie dołącza się do akt pracowniczych.

Zasady szczegółowe

§ 4.
(Zasada praworządności)

1. Pracownik działa zgodnie z zasadą praworządności, stosuje procedury wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących oraz regulacji wewnętrznych jednostki.
2. Pracownik zwraca uwagę na to, aby decyzje dotyczące praw lub interesów podmiotów posiadały podstawę prawną, a ich treść była zgodna z obowiązującymi przepisami prawnymi.
3. Informacje uzyskane w wyniku prowadzonych czynności pracownik wykorzystuje wyłącznie do celów służbowych.


Pobierz całość - plik pdf