Załącznik
do Uchwały Nr 77/247/16
Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego
z dnia 16 maja 2016 roku 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W JANOWICACH WIELKICH

§ 1


Postanowienia ogólne

1. Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich, zwanego dalej Domem, zawiera podstawowe uregulowania w zakresie organizacji pracy Domu, przedstawia strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań Domu.
2. Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
3. Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej Powiatu Jeleniogórskiego o zasięgu ponadgminnym.
4. Siedzibą Domu jest miejscowość Janowice Wielkie, gmina Janowice Wielkie, powiat jeleniogórski, województwo dolnośląskie.
5. Dom przeznaczony jest dla 91 dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn.
6. Bezpośredni nadzór nad działalnością Domu sprawuje Starosta Jeleniogórski przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
7. Nadzór nad realizacją zadań, w tym jakością działalności Domu oraz jakością usług, a także zgodnością zatrudnienia pracowników Domu z wymaganiami kwalifikacyjnymi sprawuje Wojewoda Dolnośląski.
8. Regulamin organizacyjny Domu opracowany przez Dyrektora Domu przyjmuje Zarząd Powiatu.
9. Dom używa na tabliczkach, wywieszkach, pieczątkach i formularzach nazwy: „Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich”.

Pobierz całość - plik pdf